Ogłoszenia

Poszukiwani kandydaci do rezerwy kadrowej ekspertów policyjnych Komendanta Głównego Policji, przewidziani do udziału w misji Unii Europejskiej na rzecz reformy cywilnego sektora bezpieczeństwa w Ukrainie (EUAM Ukraine)

Misja EUAM Ukraine w wyniku trwającego w Ukrainie konfliktu zbrojnego uzyskała poszerzone kompetencje. Poza dotychczasowym doradztwem i szkoleniami lokalnych władz jej zadania polegać będą na wspieraniu prowadzenia i koordynacji postępowań karnych wobec przestępstw o międzynarodowym charakterze, prowadzeniu szkoleń poświęconych tym kwestiom, a także współdziałaniu z Międzynarodowym Trybunałem Karnym i Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Eurojust) w ramach bezpośredniego wsparcia w prowadzeniu postępowań karnych w sprawie międzynarodowych przestępstw popełnianych na terytorium Ukrainy.

Celem realizacji wyżej wymienionych kompetencji, misja EUAM Ukraine (cywilny sektor bezpieczeństwa w Ukrainie) rozpoczęła aktywny nabór na pozycje doradców z zakresu wielowątkowych śledztw (dotyczących zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości, ludobójstwa), międzynarodowych postępowań karnych, analizy kryminalnej i ochrony świadka, którzy będą ściśle współpracowali z organami ścigania Ukrainy.

Mając to na uwadze Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP poszukuje kandydatów chcących wziąć udział w ocenie predyspozycji, której pozytywne ukończenie w dalszej perspektywie umożliwi delegowanie do służby poza granicami państwa w Polskim Kontyngencie Policyjnym misji EUAM Ukraine.

Z uwagi na wysoki poziom wymagań stawianych kandydatom przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych Unii Europejskiej, kandydaci chcący wziąć udział w ocenie predyspozycji muszą spełniać następujące wymagania formalne:

  • udział w jednym ze szkoleń:

- krajowym kursie specjalistycznym dla policjantów-ekspertów pełniących służbę w kontyngentach policyjnych, tzw. „kurs UN”;

- kursie przygotowującym do realizacji zadań służbowych w ramach Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP) w Kosowie oraz udział w jednej z rotacji;

- międzynarodowym kursie przygotowującym do udziału w misjach pokojowych (np. EUPST, EUPST II, EUPCST, CEPOL, LET4CAP);

- staż służby minimum 8 lat na dzień złożenia raportu,

- minimum 6 lat doświadczenia w zakresie pracy dochodzeniowo-śledczej lub operacyjnej,

wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane: prawnicze),

- znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie minimum „B2”,

- posiadanie minimum dwuletniego doświadczenia w prowadzeniu pojazdów mechanicznych (preferowane doświadczenie w prowadzeniu pojazdów z napędem 4x4),

- pozytywna opinia w miejscu pracy,

- bardzo dobry stan zdrowia.

Ponadto dodatkowym atutem każdego z kandydatów będą:

- doświadczenie w pełnieniu służby w kontyngentach policyjnych ze szczególnych uwzględnieniem obszaru byłej Jugosławii,

znajomość języka rosyjskiego i/lub ukraińskiego,

pełnienie służby na stanowiskach kierowniczych lub instruktorskich,

unormowana sytuacja osobista/rodzinna,

aktualne poświadczenie bezpieczeństwa UE CONFIDENTIAL lub o stopniu wyższym.

W ramach oceny predyspozycji sprawdzona będzie wiedza kandydatów, między innymi z zakresu znajomości mandatu Misji EUAM Ukraine, aktualnej sytuacji politycznej w Ukrainie, a także posiadanej wiedzy specjalistycznej w obszarze postępowań karnych.

Celem poszerzenia kręgu kandydatów do procedury kwalifikacyjnej zaproszeni zostaną również funkcjonariusze, którzy nie uzyskają poparcia przełożonych właściwych do spraw osobowych.

Raporty policjantów (również zaopiniowane negatywnie), zainteresowanych przystąpieniem do oceny predyspozycji skierowane do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, powinny zostać przesłane z zachowaniem drogi służbowej, przez komórki właściwe w sprawach kadrowych – do dnia 1 sierpnia 2022 roku.

Do kontaktów roboczych w tej sprawie wyznaczono st. sierż. Jana Gregoriewa z Wydziału Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych BMWP KGP (tel. 47 721 52 52, e mail jan.gregoriew@policja.gov.pl).

 

Powrót na górę strony