O Policji

Policja polska jest scentralizowaną, uzbrojoną i jednolicie umundurowaną formacją.

Nad bezpieczeństwem ludzi oraz utrzymaniem porządku publicznego czuwa blisko 100 tys. policjantów wspieranych przez prawie 25 tys. pracowników cywilnych.

Na czele Policji stoi komendant główny, któremu podlega komendant stołeczny i 16 komendantów wojewódzkich, nadzorujących komendantów miejskich i powiatowych, którzy odpowiadają za pracę policjantów w komisariatach.

Współczesną polską Policję tworzą funkcjonariusze zatrudnieni w służbach: kryminalnej, prewencyjnej oraz wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym.

Do wykonywania swoich obowiązków policjanci przygotowują się w policyjnych szkołach i ośrodkach szkolenia. Policyjne kadry zasilają coraz lepiej wykształceni młodzi ludzie.

Policjantom przysługuje szereg uprawnień, m.in. prawo legitymowania, zatrzymywania osób, przeszukiwania osób i pomieszczeń, dokonywania kontroli osobistej, stosowania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.

Zatrzymywaniem najgroźniejszych kryminalistów zajmują się doskonale uzbrojeni i wyszkoleni policyjni antyterroryści.

Policjanci Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji rozbijają zorganizowane grupy przestępcze, walczą z terrorem kryminalnym i narkobiznesem.

Policja cieszy się coraz większym zaufaniem społecznym a liczba osób, które czują się bezpieczniej rośnie z roku na rok.

Warto zobaczyć

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji (CLKP) to jednostka badawczo – rozwojowa wchodząca w skład Policji, której siedziba mieści się w Warszawie. Nadzór nad nią sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem Komendanta Głównego Policji. Głównym celem CLKP jest prowadzenie prac badawczych i rozwój technologii kryminalistycznych służących zapobieganiu przestępstwom i wykrywaniu ich sprawców, a także opracowywaniu opinii i ekspertyz na potrzeby postępowań prowadzonych przez organy wymiaru sprawiedliwości. Przyjęta przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji Polityka Jakości gwarantuje, że uzyskiwane wyniki badań są miarodajne, obiektywne i spełniają światowe standardy jakości.

+

Centralne Biuro Śledcze (CBŚ) to służba śledcza w strukturze Komendy Głównej Policji. CBŚ powstało 15 kwietnia 2000 roku, z połączenia dwóch działających w KGP biur: Biura do walki z Przestępczością Zorganizowaną i Biuro do walki z Przestępczością Narkotykową Wzorowano je na nowoczesnych tego typu instytucjach działających w Europie Zachodniej czy Stanach Zjednoczonych. Do zadań CBŚ należy zwalczanie przestępczości zorganizowanej o charakterze transgranicznym, kryminalnym, narkotykowym i ekonomicznym oraz związanym z aktami terrorystycznymi.

+

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, jest publiczną szkołą wyższą - uczelnią zawodową służb państwowych w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednostką organizacyjną Policji w rozumieniu ustawy o Policji. Szkoła prowadzi szkolenia i doskonalenie zawodowe dla funkcjonariuszy Policji. Poza działalnością dydaktyczną uczelnia rozwija działalność naukowo-badawczą przede wszystkim w zakresie dyscyplin związanych ze zwalczaniem przestępczości.

+
“Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”
Zainstaluj wtyczkę Flasha aby zobaczyć odtwarzacz.

Czy wiesz, że...

  • Najnowszym nabytkiem Policji w walce z piratami drogowymi jest 75 nieoznakowanych radiowozów marki Opel Insignia wyposażonych w wideorejestrator
  • Aż 89 % Polaków swoje miejsce zamieszkania nazywa spokojnym i bezpiecznym – najnowsze badania CBOS-u z kwietnia 2013 roku.
  • W całym kraju w strukturze Policji funkcjonuje Komenda Główna Policji, 16 komend wojewódzkich i komenda stołeczna, 271 komend powiatowych, 65 komend miejskich,7 komend rejonowych, 558 komisariatów i 12 komisariatów specjalistycznych.
IPA Polska
Miesięcznik Policja 997
FPWISPPP
ISP
Policja Państwowa
Facebook
Youtube